A csoportos áfa adóalanyiság bevezetésének feltételei


A bevezetés feltételei


A csoportos áfa alanyiságban olyan belföldi gazdasági célú letelepedési hellyel, ennek hiányában belföldön lakóhellyel, illetve szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyok vehetnek részt, amelyek a hatályos szabályozás alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, így a csoport létrejöttével a tagok önálló áfa alanyisága megszűnik. A csoport egészére vonatkozóan közös áfa bevallást nyújt be a kijelölt csoportképviselő, aki az adóhatóság előtti áfa ügyekben a csoport egészét képviseli.


Egyetemleges felelősség


A csoporttagok – és a tagok azon kapcsolt vállalkozásai is, amelyek úgy döntenek, hogy tagként nem vesznek részt a csoportos adóalanyiságban (kívül maradó adóalany) – a felmerült adófizetési kötelezettségért egyetemlegesen felelnek. Ennek megfelelően már a csoportos adóalany létrehozásakor benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell, mind a csoporttaggá váló, mind a csoporton kívül maradó kapcsolt felek egyetemleges felelősségre vonatkozó kötelezettségvállalást.


Bevallások benyújtásának gyakorisága


A csoportos adóalany havi áfa bevallásra kötelezett, amit a kijelölt csoport képviselő teljesít, míg a többi csoporttag adatokat szolgáltat a csoport képviselő részére a bevallási kötelezettség teljesítéséhez.


Az adólevonási jog érvényesítése


A csoporttagok közötti szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés áfa felszámítása nélkül történik.

A csoportos adóalanynak az adólevonási jog érvényesítése során – az adómentes és adóköteles tevékenység szétválasztásán túl – figyelemmel kell lennie arra is például, hogy a beszerzései milyen arányban kapcsolódnak másik csoporttag tevékenységéhez, vagy a másik csoporttag részére végzett tevékenység szolgálja-e a másik csoporttagnak csoporton kívüli adózó(k) részére végzett tevékenységét.


Adófolyószámlák


A csoportos adóalany önálló adófolyószámlával rendelkezik, amelyen az áfa adónemen kívül csak bírság-, pótlék-, valamint eljárási illeték adónem lehet. A csoportos adóalany és annak tagja az Art. vonatkozásában két különböző adózó, ezért ezt az önellenőrzések, az egyes adónemek közötti átvezetések, valamint a kiutaláshoz kapcsolódó visszatartási jog gyakorlása során figyelembe kell venni.


Finanszírozási és likviditási előny


A csoporttagok egyedileg jellemzően áfa befizető, vagy áfa visszaigénylő pozícióban vannak. Az áfa fizető pozícióban lévő csoporttagnál finanszírozási előny keletkezik, amikor egy visszaigénylő pozícióban lévő tag felé teljesít, mivel a csoport egésze – az áfa visszaigénylő pozícióban lévő csoporttagok bevonásával – kevesebb áfát fizet, mintha az áfa fizető pozícióban lévő tagok önálló adóalanyok maradnának.

Ugyanakkor az áfa visszaigénylő pozícióban lévő tagoknak likviditási előnyük származik abból, hogy nem kell meghitelezniük a beszerzéseik során a csoporttagok által részükre előzetesen felszámított, majd az általuk visszaigényelt áfa összegét.


Egyéb elérhető adó előnyök


Tárgyi adómentes tevékenységet végző csoporttag esetében, amennyiben olyan csoporttag részére végeznek áfamentes tevékenységet, amely tevékenység az azt igénybe vevő csoporttagnak más, a csoporton kívüli adózók részére nyújtott adóköteles tevékenységét szolgálja, akkor az adómentes tevékenységet végző csoporttag ezen beszerzései után a részére felszámított áfa összegét visszaigényelheti. Ugyanakkor ennek ellenkezője is igaz lehet, ezért a csoport megalakítása előtt célszerű a hátrányokat is megvizsgálni.

Ha a csoportban van olyan tag, amely részben adóköteles, részben adómentes tevékenységet végez (jellemzően ingatlan bérbeadása, vagy értékesítése), és ezáltal nem 100 százalékos az áfa levonási joga, akkor a csoporthoz tartozás a levonási arányt javíthatja.


Adminisztratív sajátosságok


A csoporttagok közötti szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés áfa felszámítása nélkül, számviteli bizonylat alapján történik.
A csoporttag által a csoporton kívüli adózó részére kiállított számlán saját neve és adószáma mellett szerepeltetnie kell a csoportazonosító (közösségi csoportazonosító) számát is.
A csoporttag részére a csoporton kívüli adózó által kiállított számlán a csoport adószámát kell feltüntetni, az egyedi adószám feltüntetése nem előírás.
A csoporton belüli és kívüli tranzakciókat a számviteli és adó nyilvántartásokban elkülönítetten kell kezelni.

Szakértőink segítséget nyújtanak a csoport létrehozásának megtervezésében és a csoport létrehozásában is.

Keress minket bizalommal!