Mivel a digitális kereskedelem nagyrészt különböző értékesítési felületeken keresztül valósul meg, az Európai Unió Tanácsa megalkotta a 2021/514 számú irányelvet (a továbbiakban: DAC7), amely adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a digitális platformok üzemeltetői számára a tagállami adóhatóságok ellenőrzési tevékenységének támogatása érdekében.

Az EU szabályozásnak megfelelően 2023. január 1-jétől új bejelentési, változásbejelentési, átvilágítási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a digitális platformüzemeltetőkre az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) alapján.

A platformokat üzemeltető vállalkozásoknak kötelezővé válik majd az adatszolgáltatás az általuk működtetett felületen terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó cégekkel, személyekkel, valamint a részükre juttatott bevétellel kapcsolatban. Ilyen adat többek között az értékesítő neve, címe és cégnyilvántartási száma, a kapott ellenérték összege, illetve az érintett pénzforgalmi számla egyes adatai. A kötelezettség részévé válik az ügyfél-átvilágítás is, mely során a platform üzemeltetők kötelesek lesznek az ügyfeleikre vonatkozó alapvető azonosító adatok (pl.: cím, név, adóügyi illetőség, telephelyek) beszerzésére, bejelentésére és időszakos felülvizsgálatára.

A kötelezettség alapvetően minden, az értékesítők, szolgáltatásnyújtók és az ügyfeleik közötti kapcsolatfelvételt lehetővé tevő platformra kiterjed. Kivételt képeznek a kizárólag hirdetési, fizetési felületek, illetve azon platformok, amelyek működése csak a felhasználók egy másik weboldalra történő átirányítására szolgál. A jogszabály az adatszolgáltatás tárgyát képező ügyletek körét is tágan határozza meg. A platform közvetítésével teljesített termékértékesítések, személyi szolgáltatások, ingatlanok és közlekedési eszközök bérbeadása tekintetében lesznek kötelesek az üzemeltetők az adatok jelentésére. Nem lesz köteles az üzemeltető azonban adatot szolgáltatni azon értékesítők vonatkozásában, akik az adott évben kevesebb, mint 30 termékértékesítést teljesítettek a platformon keresztül és a részükre kifizetett ellenérték nem érte el a 2000 eurót. Nem terjed ki továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség azokra az esetekre sem, amelyeknél az ingatlan bérbeadója az adott év során több mint 2000 bérbeadást teljesített.

Az adatszolgáltatást első alkalommal a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszak tekintetében 2024. január 31-ig kell az érintett platform üzemeltetőknek teljesíteni. Az érintett platformüzemeltetőknek azonban már a jogszabály hatálybalépését követő 45. napig (tehát 2023 februárjában) meghatározott adattartalmú bejelentést kell tenniük az adóhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettség fennállása tekintetében.

1. Platform és platformüzemeltető fogalma

Az Aktv rendelkezései szerint
Platform: minden, a felhasználók számára hozzáférhető

 • szoftver (honlapok és azok részei is) és
 • alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat),

amely lehetővé teszi az Értékesítők számára a többi felhasználóval történő kapcsolatfelvételt valamely Érintett tevékenység közvetlen vagy közvetett, a felhasználók számára történő elvégzése céljából. Idetartozik az Érintett tevékenység ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen megoldás is.

A Platform kifejezés nem foglalja magában azt a szoftvert, amely az Érintett tevékenységben történő bármilyen további közreműködés nélkül kizárólag az alábbi tevékenységek valamelyikét teszi lehetővé:

a) az Érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelése;
b) az Érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítése vagy hirdetése;
c) a felhasználók valamely Platformra történő átirányítása vagy áthelyezése. [Aktv. 5. melléklet I./A/1.]

Érintett tevékenység: az Ellenérték fejében végzett alábbi tevékenység:

a) ingatlan bérbeadása, beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet;
b) személyi szolgáltatás (önállóan vagy valamely Szervezet nevében eljáró egy vagy több személy által végzett, idő- vagy feladatalapú munka, amelyet valamely felhasználó kérésére végeznek el online, vagy – miután a Platformon keresztül lehetővé tették – személyesen);
c) áruk értékesítése;
d) közlekedési eszköz bérbeadása.

Értékesítő: a Platform olyan – magánszemély vagy Szervezet – felhasználója, aki, vagy amely az Adatszolgáltatási időszak során bármely időpontban regisztrált a Platformon, és amely az Érintett tevékenységet végzi. [Aktv. 5. melléklet I./B/1.]

Platformüzemeltetőnek minősül az az informatikai cég, aki például:

 • webáruháznak nyújt platformot (a webáruház értékesítőnek minősül),
 • platform-munkavállalást (személyi szolgáltatás) támogató mobil applikációt üzemeltet,
 • ingatlan bérbeadási tevékenységhez nyújt platformot

2. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

A Magyarországon bejelentésre és adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők:

 1. Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező platformüzemeltető;
 2. EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkező platformüzemeltető, amely megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
  o Magyarországon bejegyzett;
  o az üzletvezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetés helyét) Magyarországon található;
  o állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon;
 3. olyan külföldi platformüzemeltető, amely az EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkezik, ott nincs bejegyezve, nincs az EU-ban üzletvezetési helye, állandó telephelye, de lehetővé teszi valamely érintett tevékenységnek a jelentendő értékesítő általi elvégzését, vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadását magában foglaló érintett tevékenység végzését, és az adatszolgáltatás teljesítésére Magyarországot választja.

A 2-es típusú platformüzemeltető adatszolgáltatását választása szerint más EU-tagállamban is teljesítheti, azonban ilyenkor is be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV).

Az egyszeri bejelentkezés határideje 2023. február 15., ezután pedig az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetői minőség keletkezését követő 15 nap.[Aktv. 21/A.§ (1)]

A bejelentett adatok változását a változást követő 15 napon belül kell jelezni a NAV-nak.

3. A bejelentkezés és a változásbejelentés módja

A bejelentkezést és változásbejelentést az 1-es és 2-es típusú platformüzemeltetők ezeken a nyomtatványokon jelenthetik be:

'T201 37. rovat bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek - a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyisag esetén a csoport részére
'T201CSZ 22. rovat bejelentő és változásbejelentő lap a bíroság (törvényszék) által nyilvántartott szervezeteknek
'T201T 29. rovat bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek es egyéni cégeknek

A Magyarországot választó 3-as típusú külföldi platformüzemeltetők 2023. január 1-jétől ezen a hivatkozáson tudnak regisztrálni: https://dac7.nav.gov.hu

Az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat az adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

4. Átvilágítási kötelezettség

Aktív értékesítő: olyan értékesítő, amely az adatszolgáltatási időszakban érintett tevékenységet végez, vagy amelynek az adatszolgáltatási időszakban az érintett tevékenységgel kapcsolatban ellenértéket fizetnek ki vagy írnak jóvá.

Jelentendő értékesítő: a Nem jelentendő értékesítőn kívül bármely Aktív értékesítő, amely valamely tagállamban illetőséggel rendelkezik, vagy valamely tagállamban található ingatlant ad bérbe.

Az olyan értékesítőkre vonatkozó átvilágítási eljárásokat, amelyek 2023. január 1-jén vagy az adott szervezet adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetővé válásakor már regisztráltak a platformon, az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőre vonatkozó második adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

Az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az átvilágítással és adatszolgáltatással összefüggő intézkedéseiről és az ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást kell vezetnie. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt az adatszolgáltatási kötelezettség határidejétől számított 10 évig kell megőrizni.

Az első adatszolgáltatás határideje 2024. január 31., ez a 2023-as adatszolgáltatási időszakra vonatkozik.

Az adatszolgáltatást az időszakon belül negyedéves bontásban kell teljesíteni.

5. Jogkövetkezmények

Ha a platformüzemeltető elmulasztja bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségét, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan tartalommal vagy hiányosan teljesíti, a NAV 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Nem lehet mulasztási bírságot kiszabni, ha a bejelentésre, változás-bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Iratkozz fel hírlevelünkre!