Számos cég, magánszemély esetében merül fel mostanában a kérdés, hogy milyen módon segíthet a háború sújtotta Ukrajnából érkező bajbajutottakon, felmerül-e a segítség esetén adókötelezettség.

Társasági adó

Ha az adományozó gazdasági társaság, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) alanya, akkor a menekültek megsegítésére pénzben vagy természetben adott juttatás abban az esetben minősül adománynak, ha azt egy magyar közhasznú szervezet közreműködésével nyújtják, azaz ha a támogatás megfelel a Tao tv. 4. § 1/a pontjában foglaltaknak. Ebben az esetben a támogatás összegével nem kell növelni az adóalapot, továbbá a támogatás 20 százaléka adóalapot csökkentő tételként is figyelembe vehető [Tao tv. 7.§ (1) z)]. További feltétel e körben, hogy a támogató rendelkezzen a jogszabály szerinti, a szervezet által kiadott igazolással.

Amennyiben a támogatás nem feleltethető meg a Tao. tv. szerinti adomány fogalmának, akkor alapvetően a jelenleg hatályos szabályok szerint adóalap-növelő tétellel kell számolni. Az elszámolt ráfordítás akkor nem növeli az adóalapot, ha a juttatásban részesülő rendelkezik a támogatásban részesülő szervezet nyilatkozatával, miszerint juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.

Ha a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem végez – például, ha a társaság a helyi önkormányzatnak adja át az adományt, amely majd eljuttatja azt a rászorulókhoz –, a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a juttatásban részesülő arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) bizonyos feltételek teljesülése esetén adókötelezettséget keletkeztető tényállásnak minősíti az ingyenesen teljesített termékátadást és szolgáltatásnyújtást. Az Áfa tv. szerint nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, illetve ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány, azaz közcélú adomány esetén nincsen adófizetési kötelezettség. Az Áfa tv. 259. § 9/A. pontja alapján a közcélú adomány feltételei:

• az adományt (támogatást) közhasznú szervezetnek adják, törvényben meghatározott közhasznú tevékenységhez, valamint

• ne legyen megállapítható, hogy az ügylet egyáltalán nem, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú tevékenységet;

• ne jelentsen vagyoni előnyt az adományozónak.

Szintén feltétel, hogy az adományozó rendelkezzen a szervezet által kiállított igazolással.

Ugyanakkor közcélú adomány esetében a beszerzésre jutó áfa nem vonható le, ha a termék/szolgáltatás beszerzésére eleve közcélú adományozás érdekében került sor. Ha azonban nem a közcélú adományozás szándékával került sor a beszerzésre, mert korábban (például) értékesítési céllal történt a beszerzés és az adó levonásra került, akkor azt utólag nem kell korrigálni az Áfa tv. 153/D. § b) pontja alapján, tehát az továbbra is levonható marad.

Amennyiben viszont nem közcélú adományról van szó, akkor ingyenes termékátadás esetén adófizetési kötelezettség merül fel az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben adólevonási jog is megillette a társaságot a beszerzéskor. Adólevonási jog pedig akkor merülhetett fel, ha az adóköteles gazdasági tevékenység érdekében került sor a termék beszerzésére (például egy kereskedelmi cég értékesítési céllal szerezte be a termékeket). Ha a vállalkozás eleve tudta, hogy ingyenesen adja majd át a termékeket, akkor fel sem merülhetett a beszerzéskor az áfa levonása, mivel az nem az adóköteles tevékenysége kapcsán került beszerzésre.

Nem közcélú adományozás keretében történő, vállalkozásidegen célú ingyenes szolgáltatásnyújtás esetén [Áfa tv. 14. § (2)] szintén akkor merül fel áfa fizetési kötelezettség, ha a szolgáltatás igénybevételére alapvetően az adóköteles gazdasági tevékenység érdekében került sor korábban. Ha a szolgáltatás igénybevétele már eleve a vállalkozásidegen célú ingyenes szolgáltatásnyújtás érdekében került sor, akkor adólevonás eleve fel sem merülhetett.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú melléklete (3.3. és 7.2. pontok) alapján mentes az adó alól

• a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás;

• továbbá a magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott (fizetett) vagyoni érték (de nem alkalmazható e rendelkezés, ha a juttatás a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal összefüggésben történik).

Mindezek alapján a közhasznú szervezeten keresztüli adományozás esetén a pénzbeli adomány a minimálbér összegének 50 %-áig adómentes (azaz havonta 100 ezer Ft összegig). Nem pénzbeli adomány 100 %-a adómentes, értékhatár nélkül. A jelenleg hatályos rendelkezések értelmében a nem adómentes részre, a felek közti jogviszony hiányában az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályozás (15 % szja és 13 % szocho) irányadó, de csak akkor, ha az adományozott magánszemély az Szja tv. szabályainak megfelelően belföldi, magyar adóügyi illetőségűvé válik. Amennyiben a kedvezményezett ukrán magánszemély nem belföldi adóügyi illetékességű, akkor Magyarországon nem keletkezik adóköteles jövedelme. A magánszemély általi adományozás, a fenti feltétel teljesülése esetén adómentes.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!