Az egyszerűsített végelszámolás lehetősége néhány évvel ezelőtt nyílt meg a tevékenységük megszüntetése mellett döntő társaságok számára. A lehetőség mindenképpen vonzó, hiszen az eljárás adminisztrációs terhei kevésbé jelentősek, mint egy hagyományos végelszámolási eljárás során. Vannak azonban olyan sarokpontok, amelyekre ezen eljárás során is kiemelten figyelni szükséges.

A cégnyilvánosságról, a bírósági céljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) az egyszerűsített végelszámolásra, valamint a végelszámolásra vonatkozóan számos előírást tartalmaz. Az eljárások befejezésére vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

A Ctv. 111. paragrafusának (1) bekezdése alapján a végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és – a cégnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt – a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra

a) az adóbevallásokat,

b) a számviteli jogszabályban előírt, a végelszámoláshoz szükséges dokumentumokat,

c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,

e) a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működős egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.

A Ctv. 114. paragrafusának (1) bekezdése alapján pedig a cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. paragrafusa szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és

b) végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi.

A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. kormányrendelet a végelszámolás befejezésére vonatkozóan több releváns rendelkezést tartalmaz.

A 7. paragrafus (1) bekezdése alapján a végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az általa meghatározott nappal – mint mérlegfordulónappal – a végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, a végelszámolás időszakát lezáró, az 5. paragrafus (1) és (2) bekezdései szerinti számviteli beszámolót köteles készíteni a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, kötelező könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenőriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek előterjeszteni.

A 7. paragrafus (6) bekezdése továbbá előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül a számviteli törvényben, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell tenni, továbbá vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni.

A kormányrendeletben foglalt, fent bemutatott szabályok az egyszerűsített végelszámolás esetén is alkalmazandók.

A fenti rendelkezések alapján akár felmerülhet, hogy úgy értelmezendő az egyszerűsített végelszámolás befejezésére vonatkozó 150 napos határidő, hogy ezen időtartam alatt kell rendeznie a társaságoknak a számviteli kötelezettségek között meghatározott feladatait, illetve ki kell elégíteniük az esetlegesen felmerülő és bejelentett hitelezői igényeket is, emellett a 150 napos határidő lejártát követő 60 napon belül pedig kell letétbe helyezni, illetve közzé kell tenni a számviteli törvény szerinti számolót és kezdeményezni a cég törlése iránti kérelem benyújtását, a vagyonfelosztási javaslat alapján felosztani a vagyont, továbbá ezzel egyidejűleg megküldeni az adóhatóság részére a záróbevallásokat is.

Azaz ezen megközelítés értelmében az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolás kezdő időpontjából számított 150 napon belüli befejezés időtartamába a mérlegfordulónaptól számított 60 napon belüli beszámoló letétbehelyezési, közzétételi, törlési kérelem, valamint záróbevallás benyújtási határidő nem számít bele.

Mivel a jogszabály elég tömören fogalmaz e tekintetben, felmerülhet azonban egy olyan értelmezés is, hogy a 150 napos határidőre vonatkozó „befejezését” úgy kell értelmezni, hogy a végelszámolás kezdetétől az előbb felsorolt kötelezettségek teljesítésének is meg kell történnie.

Ahogy arra már fentebb is utaltunk, az egyszerűsített végelszámolás esetén a Ctv.-nek a végelszámolást általánosan szabályozó 99. § – 113. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Az eljáráshoz kapcsolódó bejelentéseket – a T201T adatlap benyújtásával – a NAV-hoz kell megtenni az egyszerűsített végelszámolás elhatározásakor. A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek (rövidített névnek) végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját.

A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben közleményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.

A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére a Ctv. 111. § (1) bekezdése szerint elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a Ctv. 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozatot. A vagyonfelosztási javaslat és a Ctv. 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el (Ctv. 115. § (2) bekezdés).

Az adóhatósági értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság – a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a cégjegyzékből (Ctv. 115.§ (3) bekezdés).

Mint fentebb már utaltunk rá, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet 7. § (1) és (6) bekezdése alapján a végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az általa meghatározott nappal – mint mérlegfordulónappal – a végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, a végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót köteles készíteni, kötelező könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenőriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek előterjeszteni, továbbá a számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül az Szt. 153-154/B. §-ai, illetve a kormányrendelet előírásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. A számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár alapján vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni.

A kormányrendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy egyszerűsített végelszámolás esetén az 1-4. §-okban, az 5. § (1)-(5) bekezdésében, továbbá a 6-8. §-okban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 53. § (1) bekezdése értelmében a végelszámolás alatt álló adózók a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő munkanapon kötelesek benyújtani.

A fenti jogszabályi rendelkezésekből együttes értelmezésből következően, tekintettel arra körülményre, hogy az egyszerűsített végelszámoláskor Ctv. 115. § (2) bekezdése alapján a cég 150 napon belül köteles vagyonfelosztási javaslatot, illetve az erről szóló határozatot benyújtani, ezért a cégnek 150 napon belül el kell készítenie a kormányrendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolót, mivel a vagyonfelosztási javaslat csak a beszámoló alapján készíthető el.

Ugyanezen határidőn belül kell az adózónak az adóhatósághoz benyújtani a T201T nyomtatványon a törlési kérelmet. Bármelyik hiánya esetén a cégbíróság a 211. napon elrendeli a végelszámolási eljárás megszüntetését.

Magának a már elkészült beszámolónak a közzétételére, letétbehelyezésére és záróbevallások benyújtására ugyanakkor az adózónak a törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül kell eleget tennie, mivel egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó szabályok erre vonatkozóan nem írnak elő speciális rendelkezéseket.

Forrás: adozona.hu

Iratkozz fel hírlevelünkre!