Az egyszerűsített foglalkoztatás intézménye praktikus megoldást jelenthet a munkáltatók részére akkor, ha csak időszakosan, rövid időre, vagy esetileg felmerülő, konkrét feladat ellátásához van szükségük munkaerőre. Ez egy atipikus munkaviszony, amely jóval kevesebb adminisztratív terhet jelent és adóelőnnyel is járhat.

Egyszerűsített foglalkoztatás típusai

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
 • alkalmi munkára.

Mezőgazdasági idénymunka főként növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzést jelent, feltéve, ha ugyanazon felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg az egy naptári éven belül a 120 napot.

Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, ha ugyanazon felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg az egy naptári éven belül a 120 napot.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

 • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra, és
 • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra, és
 • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a közszférában, a munkáltató alaptevékenységének feladatainak ellátására.

Harmadik országbeli állampolgárok, akik munkavállalási engedéllyel rendelkeznek, csak mezőgazdasági idénymunkát végezhetnek egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül.

Alkalmi munkavállalók számának meghatározása

Alkalmi munkánál az egyszerűsített munkaviszonyban, egy naptári napon maximum foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg:

 • a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt,
 • 1-5 munkavállaló foglalkoztatásakor a 2 főt,
 • 6-20 munkavállaló foglalkoztatásakor a 4 főt,
 • 20-nál több munkavállaló foglalkoztatásakor a munkavállalói létszám 20 százalékát,

a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi létszámát alapul véve.

Ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszáma a mérvadó.

Ezeket a korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni

 • a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatására, továbbá
 • a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatás esetén.

Bejelentési, adóbevallási szabályok

A munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a munkáltató adatait (név, adószám), a munkavállaló adatait (név, adóazonosító jel, tajszám), a foglalkoztatás jellegét, és a munkaviszony napjainak számát. A bejelentés visszavonására és módosítására is lehetőség van, erre a bejelentést követő két órán belül, vagy ha a foglalkoztatás napját megelőzte a bejelentés, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a bejelentés napján reggel 9 óráig van lehetőség, ezen túl már fennáll a közteher fizetési kötelezettség.

A bejelentés történhet elektronikusan a 23T1042E jelű adatlapon az ÁNYK-n keresztül, telefonon a 185-ös telefonszámon, vagy pedig mobilapplikáción (EFO app) keresztül, de ezekhez is szükséges a KAÜ azonosítás.

A munkáltatónak havonta, kizárólag elektronikusan, a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell bevallást benyújtania az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2308 jelű nyomtatványon és ezzel egyidejűleg a közteher megfizetésére is ez a határidő.

A munkavállalónak nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást benyújtania ezen jogviszonyból származó bevétele után, ha a fentebb meghatározott maximum határokig bezárólag tesz szert bevételre. A bevétel 100 %-ban megegyezik ebben az esetben a jövedelemmel.

Az egyszerűsített foglalkoztatási bér, közteher

Az egyszerűsített jogviszony a szóbeli vagy írásbeli megállapodás alapján a munkáltató bejelentésével jön létre. Az ún. mentesített összegek az alábbi táblázatban találhatóak:

2023 Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén Szakképzettséget igénylő munkakör esetében
Minimum fizetendő Maximum fizetendő Minimum fizetendő Maximum fizetendő
napi bér 9.070 Ft 13.871 Ft 11.858 Ft 17.719 Ft
órabér 1.134 Ft 1.734 Ft 1.483 Ft 2.215 Ft
2023 Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén
Minimum fizetendő Maximum fizetendő
napi bér 9.070 Ft 13.871 Ft
órabér 1.134 Ft 1.734 Ft
2023 Szakképzettséget igénylő munkakör esetében
Minimum fizetendő Maximum fizetendő
napi bér 11.858 Ft 17.719 Ft
órabér 1.483 Ft 2.215 Ft

Filmipari statiszta a 3711 FEOR számú foglalkoztatott, napi nettó jövedelem ebből a tevékenységből nem haladhatja meg 2023.01.01-től a 27 800 Ft-ot, közteher 7 000 Ft.

Természetesen ennél magasabb bér is fizethető a magánszemély részére azonban a mentesített érték feletti rész már személyi jövedelemadó fizetési/bevallási kötelezettséggel jár, más adó- és járulékfizetési kötelezettség nem merül fel.

Közteher fizetési kötelezettség:

mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén:
2023.01.01-től 1 200 Ft / fő / nap

alkalmi munkavállaló esetén:
2023.01.01-től 2 300 Ft / fő / nap

A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések elnevezésű, 10032000-06057763 számlaszámú beszedési számlára kell megfizetnie.

A közteher a munkáltatónál kiváltja a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást és az Szja törvény szerinti adóelőleg-levonási kötelezettséget. A munkavállaló a társadalombiztosítási járulék és az Szja-előleg fizetése alól mentesül.

Egyéb korlátozás

Az a munkáltató, aki 300 eFt vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a szociális hozzájárulási adó, vagy rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. által a munkáltatóra előírt adóelőleg címén az adófolyószámláján, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult, mindaddig, amíg adótartozását ki nem egyenlítette, kiegyenlítésnek minősül az adófolyószámlán belül más adónemről történő átvezetési kérelem benyújtása is. A fizetési késedelem egy utóellenőrzés során komoly munkát és anyagi hátrányt okozhat visszamenőlegesen, hiszen utólag kell munkaviszonynak minősíteni az egyszerűsített foglalkoztatást, és az adóvonzat különbsége is jelentős terhet jelenthet.

Az egyszerűsített foglalkoztatási törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatottnak, ha a munkáltató által egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés történik, a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve nem minősül a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek, ráfordításnak, adóalap növelő tétel lesz.

A munkáltató részéről további adófizetési kötelezettséggel nem járó, egyszerűsített foglalkoztatás keretében maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023-ban: 21 340 Ft/nap/fő. Nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak és adóalap növelő tétel lesz az ezt az összeget meghaladó kifizetés felettes része. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalónak SZJA bevallási és fizetési kötelezettsége merül fel, a munkáltatónak egyéb adó- és járulékfizetési kötelezettsége nem lesz.

Iratkozz fel hírlevelünkre!