Az EPR díjköteles termékek nyilvántartása és az EPR díj alóli mentesülés

EPR díjfizetési kötelezettség keletkezése „gyártó” esetében

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából gyártói forgalomba hozatalnak minősül:
a) a körforgásos termék tulajdonjogának
aa) első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy
ab) külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása – ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is –,
b) a saját célú felhasználás vagy
c) az Áfa tv. szerinti adóraktárból vagy termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.

EPR díjköteles termékek nyilvántartása

A gyártóknak a körforgásos termékekről a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. sz. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal KF kód szerinti nyilvántartást kell vezetni, az alábbi adatokkal.

A nyilvántartásban fel kell tüntetni a belföldön a gyártó által először forgalomba hozott, vagy belföldön gyártott, a Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt körforgásos termékek és visszavett körforgásos termékek:

  • megnevezését,
  • mennyiségét,
  • eredetét (belföldi gyártású, külföldről behozott),
  • azonosító kódszámát (KF kód),
  • a kiterjesztett gyártói felelősségi díj meg nem fizetésével történő forgalomba hozatal esetén a vevő nyilatkozó nevét, adószámát.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az adatszolgáltatás teljeskörű és termékáramonként beazonosítható legyen, ellenőrzések során a termék- és hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítva. Az adatszolgáltatásra kötelezettek (gyártó, koncessziós társaság, a koncessziós társaság alvállalkozói) a nyilvántartás vezetése és az adatszolgáltatási kötelezettség érdekében kötelesek együttműködni. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel. A nyilvántartás megőrzési kötelezettsége legalább 5 év.

Mikor „nem kell megfizetni” az EPR díjat ?

Vevői átvállalás

A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalási szerződéssel átvállalható. Az átvállalási szerződésben foglalt megállapodás alapján az átvállalót gyártónak kell tekinteni az EPR kötelezettségek tekintetében. Az átvállalási szerződésnek tartalmaznia kell a szerződő felek adatait, a körforgásos termékek megnevezését, KF kódját, átvállalt mennyiséget, és az átvállalás időszakának kezdetét és végét. A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállalási szerződés hatályosságának időszaka alatt, a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra. Átvállalás esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor keletkezik. Átvállalás esetén a gyártó a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton köteles feltüntetni, hogy „a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli”.

Igazoltan külföldre szállítás

Nem kell megfizetni az EPR díjat abban az esetben, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik (átvállalási nyilatkozat, vagy szerződés keretében) arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább 60 %-ban önállóan, vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül. A külföldre történő kiszállítást a beszerzés negyedévének utolsó napjától számított 365 napon belül kell megvalósítani. A kiszállítás számlával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható, ha nem teljesülnek a feltételek, akkor a 366. napon az EPR díjfizetési kötelezettség beáll a nyilatkozónál.

Iratkozz fel hírlevelünkre!